دلشکسته

زندگی رهگذر تجربه

نامرد

 

 

به نامردی نامردان نمی خندم اگر عمری ماند باقی به نامرد دل نمی بندم

 

[ جمعه سوم آبان 1387 ] [ 22:9 ] [ آرزو ] [ ]